За Програма "Учене през целия живот"

Секторна програма "Коменски"

Секторна програма „Коменски” е насочена към първата фаза на образованието – от предучилищната и началната до гимназиалната степен. Участници в нея са учениците, учителите, ръководните и административните кадри, както и представители на образователната власт, родителски асоциации, неправителствени организации и всички, развиващи дейност в сферата на средното образование. Участието в секторна програма „Коменски” допринася за повишаване качеството на училищното образование, формиране на личността на учениците и развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение.

Цели

    * усъвършенстване качеството на училищното образование и процесите на формиране на личността на учeниците;
    * развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение;
    * активизиране използването на информационните и комуникационни технологии;
    * развитие на граждански активно общество.

Оперативни цели

    * подпомагане на международното сътрудничество и обмяната на опит между институциите и кадрите, заети в сферата на средното образование;
    * насърчаване на разпространението на добрата педагогическа практика и на нововъведенията в управлението на училищата;
    * поощряване на иновациите в педагогическите методи и средства;
    * поощряване на равните възможности във всичките аспекти на образованието;
    * подпомагане на интеграцията на ученици със специални образователни потребности (деца с увреждания) и на деца от малцинствени групи;
    * насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и повишаване квалификацията на кадрите в сферата на средното образование;
    * стимулиране на чуждоезиковото обучение.

За нас

Проект за многостранно партньорство между училища от: 

България, Германия, Италия, Хърватска, Турция, Румъния 

насочен към подпомагане на учениците в обучението им по математика чрез ИКТ.

Проектът ICTEAM  /ICT - based Educational Application for Mathematics/ 

подкрепя употребата на математически техники и учене и цели да се 

изучи определен софтуер, електронните приложения или новите 

медийни приложения в образованието, да  усъвършенства и създава 

стратегии и методи, за да се подобри обучението по математика с 

помощта на ИКТ.В същото време проектът е основния работещ онлайн 

инструмент за Comenius Multilateral Partnership

 "ICT-based Educational Applications for Mathematics"..

 

Проектът  ICTEAM  /ICT - based Educational Application for Mathematics/

ще осигури публично интернет пространство, съдържащо следните 

продукти:

  • ICTEAM международниконференции
  • ICTEAM списание, съдържащо въвеждащи филми за уроците по математика
  • ICT базови планове на уроците или ICT - базирано на обучението по математика в Европа
  • качествено обучение - ICT - основни образователни приложения по математика.